VBC Racing

7075-T6 Inner Axle for VBC WildFire, FFTwelve and XrayT3/4 D-05-VBC-0063

Package contains: -

B-02-VBC-0102 åÊ Inner Axle - Aluminum åÊ 2

A-03-VBC-0077 åÊ Shaft End Shoe (Self Lubricating) åÊ 2

B-02-VBC-0020-12 åÊ M2x12 Shaft Pin åÊ 2

C-02-SC-SS-0302 åÊ M3x2 Set Screw åÊ 2