VBC Racing

Ghost Battery Side Adjuster Set D-05-VBC-0098

Package contains: -

A-03-VBC-4012 åÊ Ghost Adjustable Battery Guard åÊ 2pcs

A-03-VBC-4013 åÊ Ghost Battery Guard Spacer åÊ 2pcs

C-02-SC-F0312 åÊ M3x12 Flathead Screw åÊ 4pcs

C-02-SC-NN03 åÊ M3 Lock Nut åÊ 4pcs